De tarieven van de BVT en de NBF voor het seizoen 2024-2025 zijn bekend. De penningmeester verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2024, d.d. 29 mei 2024, zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld:

Soort lidmaatschapContributie
Senioren 18 t/m 21 jaar € 67,45
Senioren 22 jaar t/m 64 jaar € 73,20
Senioren 65 en ouder € 67,45
Jeugd € 34,20
Dubbellidmaatschap € 42,45
Eénmalige administratiekosten voor nieuwe leden € 5,00

 
De contributie dient uiterlijk 1 augustus 2024 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 (voor onze Belgische leden: de BIC code is INGBNL2A) t.n.v. Bowlingvereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en (indien van toepassing) NBF-pasnummer.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit uiterlijk 1 juli 2024 bij het bestuur is gemeld. Dit moet per email . Bij te late afmelding is altijd de gehele contributie afdracht verschuldigd.