Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij BVT
  

Er komen weer een paar belangrijke data aan. Op uiterlijk 31 augustus a.s. dient uw contributie op de rekening van onze vereniging te staan. Op zondag 1 september is het jaarlijkse openingstoernooi en in de eerste week van september starten de huisleagues. Wat hebben deze data nu met elkaar te maken?

Er zijn nog steeds een aantal leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, terwijl de uiterste betaaldatum (16 augustus 2019) al ruim is verstreken. Dit is niets nieuws want dat komt ieder jaar terug, en meestal met dezelfde namen. Dit jaar zullen alle spelers die niet op tijd betaald hebben zonder pardon worden afgemeld bij de NBF zodat wij daar geen afdracht over hoeven te betalen. Het directe gevolg is dat deze spelers ook niet meer speelgerechtigd zijn.

Als uw contributie niet op tijd is betaald kunt u NIET deelnemen aan de huisleagues en het openingstoernooi!

Dit seizoen is het simpel. Alleen leden die op tijd hun contributie hebben betaald zien hun naam terug op het scoreformulier. Te laat met betalen of sowieso nog niet betaald; dan kunt u niet spelen.

Het nieuwe lidmaatschapsjaar gaat bijna weer in, daarom een herinnering voor diegenen die hun contributie nog niet betaald hebben om dit per omgaande te doen.

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden. Het bestuur voert het beleid dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de vereniging factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 25 augustus 2019, contact op te nemen met ledenadministratie (). Ledenadministratie zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.

Het nieuwe bowlingseizoen staat weer voor de deur en daarmee zal ook de contributie moeten worden voldaan.

Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg uit contributiegelden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Ongetwijfeld bij jullie bekend, heeft de NBF-Bondsvergadering 2018, destijds besloten dat het lidmaatschap van de NBF in totaal met 10,00 EUR dient te verhogen om de noodlijdende NBF de winter door te helpen. De verhoging zal echter wel gefaseerd gebeuren, te weten 5,00 EUR per 1 september 2019 en  5,00 EUR per 1 september 2020. De eerste verhoging is verwerkt in de BVT contributie voor het aankomende seizoen 2019/2020.

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen mededelen dat Stephan van Bezouw bereid is gevonden de functie van secretaris te vervullen.

Stephan is geen onbekende op bestuurlijk vlak, heeft in het verleden al jarenlang in het bestuur gezeten als voorzitter. We zijn dan ook erg blij dat Stephan deze functie wil gaan vervullen.

Wij wensen hem veel succes en plezier toe!

luc erelidLuc Jansen benoemd tot Erelid van Bowling Vereniging Tilburg.

Op woensdag 29 mei heeft de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, Luc Jansen benoemd tot Erelid van de vereniging. Dit om uitdrukking te geven aan haar waardering voor de wijze, waarop hij de bowlingsport in het algemeen en met name van onze vereniging in het bijzonder gediend heeft, en nog zal blijven dienen.

De Erelid-trofee werd uitgereikt door de Erevoorzitter van de vereniging Ton Zandboer.

Gefeliciteerd namens het bestuur en leden van de BVT.