1. Inleiding

Het Bestuur van Bowling Vereniging Tilburg wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen bowlen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de bowlingsport vinden we belangrijk. Bowling Vereniging Tilburg wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Bowling Vereniging Tilburg, gehuisvestigd in Dolfijn Bowling Tilburg, moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar bowlers gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen bowlen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het Bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en de betreffende jeugdcommissie dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel jeugd als senioren) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

Het Bestuur van Bowling Vereniging Tilburg wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten bowlen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle spelers en/of teams op een dusdanig niveau aan toernooien en/of competities te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan bowlen.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / bestuurslid / vrijwilliger bij Bowling Vereniging Tilburg wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Bowling Vereniging Tilburg worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, begeleiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het Bestuur van Bowling Vereniging Tilburg vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de bowlingsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het bowlen als op het gebruik en het betreden van de bowlingbanen van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Bowlen is zowel een individuele- als een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen bowlen en zonder tegenstander geen bowlen.

 • We bowlen met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de wedstrijdleider.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 • Afspraak is afspraak.
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag.

Op en rond de bowlingbaan

Wij zijn te gast bij Dolfijn Bowling Tilburg, gedraag je dus ook als zodanig. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Gedraagt zich als een goede huisvader, daarmee zeggende je gedraagt je als verantwoord persoon die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.
 • Betreed de bowlingbanen met bowlingschoenen.
 • Haal de bowlingbal van de balreturn af op het moment dat niemand er last van heeft.
 • Gebruik uw eigen bal of door de bowling beschikbaar gestelde vrij te gebruiken bowlingbal(len).
 • Wacht tot de pinopzetmachine klaar is met zijn cyclus. Wees er zeker van dat de sweep (veger) omhoog is.
 • Smijt de bal niet met een boog op de bowlingbaan.
 • Praat niet tegen iemand die op de approach staat. Bowling is een sport die concentratie vereist.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 

4. Gedragsregels voor de (jeugd)speler

De spelers zijn als de leden van Bowling Vereniging Tilburg de kern van de vereniging.

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers op de bowlingbaan.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / begeleider / teamcaptain als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Bowling Vereniging Tilburg (jeugd) of sponsor (senioren).
 • Heeft respect voor de tegenstander, de wedstrijdleider en het publiek.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag bowlen.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, wedstrijdleiders en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht op de bowlingbaan.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Deel neemt aan de jeugdvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of bestuurslid Jeugdzaken Bowling Vereniging Tilburg. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de bowlingbanen en materiaal.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 • Zorgt dat de bowlingbaan na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleider(s) de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Deel neemt aan jeugdvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of bestuurslid Jeugdzaken van Bowling Vereniging Tilburg. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om de bowlingbaan.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de bowlingbaan.
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een wedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of bestuurslid Jeugdzaken van Bowling Vereniging Tilburg.

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet bowling betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met Bowling Vereniging Tilburg.

 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met de bestuurslid Jeugdzaken van Bowling Vereniging Tilburg.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om de bowlingbaan is niet toegestaan en zal direct leiden tot een bowling verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het Bestuur van Bowling Vereniging Tilburg. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende straffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

De volgende sancties worden opgelegd conform artikel 26 van het huishoudelijk reglement:

 1. Waarschuwing (mondeling).
 2. Berisping (schriftelijk).
 3. Schorsing voor daarbij een nader te bepalen periode van ten hoogste 12 maanden.
 4. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten/pinfall in de competitie.
 5. Verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden deel te nemen aan bepaalde wedstrijden (uitsluiting).
 6. Beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het Bestuur het recht heeft in die functies te benoemen of bevoegdheden te verlenen.
 7. Royement